Etiketa a komunikace s pacientem

Shrnuje hlavní zásady etikety a komunikace s pacientem v práci zdravotníků. Cílem je zaměřit pozornost zdravotníků na opomíjený atribut jejich profese – na komunikaci s pacientem. Prokazatelně se úspěch léčby zvyšuje, pokud dosáhneme adherence, kdy pacienti důvěřují zdravotnickému personálu a naváží s ním vztah založený na důvěře v jeho léčebné postupy. Přednáška ukazuje, že pacient nemá možnost verifikovat, zda je péče lege artis, jeho pocit je založen jen na komunikaci s lékaři a sestrami, proto je třeba věnovat komunikačním dovednostem obzvláštní péči.

■ Postavení pacienta dříve a nyní, změny po roce 1989

■ Paternalistický poměr mezi lékařem a pacientem

■ Postavení pacienta dnes, pacient a klient

■ Kodexy práv pacienta

■ Dominance lékaře – submisivita pacienta

■ Role komunikace v adherenci pacienta

■ Specifika vztahu lékař/sestra a pacient

■ Základní potřeby klienta

■ Zásady komunikace s pacientem

■ Tipy pro efektivní komunikaci

■ Dobré jméno a image kliniky, kdo je vytváří

■ Vybrané kapitoly z etikety kontaktních situací

Délka: 2 hodiny

49 000 Kč + 21% DPH